การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย
(พย.1207)

แนวคิด ทฤษฏีการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์รวมแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต ครอบครัว และชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยการใช้กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง